Projekter i A/B Nymoseparken

Posted on by

Herunder findes en liste over større projekter udført i A/B Nymoseparken siden
sommeren 2015. Projekterne er ikke sorteret i kronologisk rækkefølge.

Beskæring af træer
I løbet af marts 2017 blev der beskåret træer langs parkeringspladserne
fra nummer 67 til nummer til 75. Træerne på plænen mellem den lille
blok og nummer 67 er også blevet beskåret. Den ”vilde” bevoksning ved
hegnet mellem Nymosen og vores grønne areal er ligeledes blevet
beskåret, og der er blevet udført en generel oprydning i buskadset.

Nye tørrerum
I december 2015 blev der inddraget et stort ledigt kælderrum til nyt
tørrerum i den lille blok (ved nr. 73).
I starten af 2017 blev der etableret et nyt tørrerum i den store blok (ved
nummer 57). Rummet var førhen benyttet af STOFA til opbevaring af tv-
udstyr.

Postkasser
I januar 2017 blev der monteret nye postkasser i alle opgangene.


Dørtelefoner

Der blev i vinteren 2016 monteret nye dørtelefoner i samtlige lejligheder, ligesom de tilhørende paneler i indgangspartierne – med beboernes navne og de tilhørende ringeknapper – blev fornyet.
Dette projekt blev besluttet på en generalforsamling primo 2016, da bestyrelsen havde konstateret, at det eksisterende anlæg ikke længere fungerede optimalt. Det var behæftet med mange fejl – med deraf følgende dyre reparationer, og det var desuden ikke længere muligt at få reservedele til det. De ny dørtelefoner har i høj grad øget komforten og kvaliteten for beboerne, ligesom det visuelle indtryk er blevet forbedret.
Når alle trappeopgange bliver malet (i efteråret 2017/foråret 2018) vil de
gamle navne-tavler i indgangspartierne blive nedtaget. Som det tidligere
er oplyst, bliver disse tavler ikke ajourført mere – nu er det alene navnene
på telefontavlerne og postkasserne, der er gældende.

Belysning
Nye lamper – med LED lyskilder – blev opsat ved alle opgange og
kældernedgange i sommeren/efteråret 2016.
Og nye lamper – ligeledes med LED – med bevægelsessensorer blev
monteret i samtlige opgange, kældergange og tørrerum.
Dette har ikke blot forhøjet sikkerheden og tryghedsfølelsen, men også i
høj grad bidraget til en øget komfort for beboerne, ligesom
strømbesparelsen via LED lyskilden og den automatiske tænd/sluk-
funktion fremover vil være betydelig.
Der er ligeledes monteret ny automatisk belysning ved garagen samt i og
ved storskraldsrummet.

Støttemure
Projektet med renovering af støttemurene omkring hele A/B
Nymoseparken blev færdiggjort sommeren 2015, og i de efterfølgende
måneder blev diverse efterreparationer og mangler rettet. Dette store
anlægsarbejde har i høj grad bidraget til forskønnelsen af A/B
Nymoseparken.

Maling af kældre, tørrerum og vaskerum
Samtlige vægge i kældergange, tørrerum, vaskerum og strygerummet er
blevet malet hvide i vinteren 2015/2016. Det har betydet, at kældrene
fremstår lyse og venlige.

Renovering af tørrerum
Der er blevet opsat radiatorer i 2 tørrerum, så der nu er mulighed for
opvarmning i alle tørrerum.
I efteråret 2015 fik samtlige tørrerum nye wirer monteret. Der er
ligeledes monteret nye wirer på den gamle udendørs tørreplads ved nr.
75 (gavlen) – som måske kun få er klar over, at vi har!

Skilte

Der er i sommeren 2016 blevet monteret nummerskilte i kældergangene
ved alle opgange, og der er monteret skilte med ”hundeluftning forbudt”
på stierne. Nyt anvisningsskilt er ligeledes monteret på storskraldsrum.

Vaskerum / Tørretumblere
For at imødekomme behov fra vore (mange) ældre beboere, har
tørretumblerne i vaskerummet i den store blok i efteråret 2016 fået
monteret nye sokler, så det er nemmere at åbne lågerne ind til filtrene,
når disse skal rengøres – i tilslutning til hver tørring. Dette har betydet, at
muren ind til naborummet har måttet renoveres – med en ny bærende
konstruktion. Væggen er derefter blevet pudset og malet.

 

Tumblerbrønd
Der blev ved renovering af ejendommen – herunder montering af nye
altaner (foretaget af den tidligere ejer, ISP, i 2011 – inden stiftelsen af A/B
Nymoseparken), blokeret for afgangen af varm luft fra tørretumblere. Vi
har i flere år levet med en ”midlertidig” løsning med fleksible slanger ført
ud igennem et vindue lige under altanerne. Dette var selvsagt ikke en
optimal løsning, hvorfor der blev etableret en ny tumblerbrønd og
tilslutningskanal i sommeren 2016.

Støjdæmpning
Ovennævnte løsning med den ny tumblerbrønd var desværre heller ikke
tilfredsstillende.
Så derfor er begge tørretumblere i vaskerummet i den store blok – ved nr.
51 – blevet monteret med støjdæmpende filtre, og der er derudover
blevet monteret et støjfilter i selve tumblerbrønden. Dette er gjort for at
imødekomme nogle beboeres ønske om reducering af generende støj fra
tumblerbrønden.

Skorsten

I foråret 2016 blev det konstateret, at skorstenen på den store blok (over
opgang 47-49) var i meget dårlig stand – den var faktisk ved at falde ned.
Bestyrelsen besluttede derfor at få repareret/fornyet skorstenen hurtigst
muligt – og i sommeren 2016 blev arbejdet udført. Det medførte en del
gener for beboerne grundet stillads, støj og møg, men det er blevet en
rigtig fin løsning, med nye toprør i stål samt en ”hat” for at undgå
fremtidige skader på rørene.

Isolering
I efteråret 2016 besluttede generalforsamlingen at forbedre isoleringen på lofterne under hele taget på begge blokke. Der var nemlig i bedste fald kun ca.150 mm. (tykkelsen) Rockwool på loftet. Men det var i mange tilfælde fladtrådt af antennefolk og andre, som igennem mange år har færdedes på lofterne. Tilbud blev derfor indhentet, og valget faldt på en papirulds-løsning inkl. nyt vindpap og gangbroer. Der blev således lagt 300 mm. ekstra isolering på alle lofter i foråret 2016. Det vil komme – især – beboerne på 2. sal til gode, men vil på sigt spare hele foreningen/alle beboere for et betydeligt beløb i varme – ligesom miljøet bliver tilgodeset.

Hække
Hele den gamle grimme hæk ud mod Ericavej blev fjernet i efteråret og
vinteren 2015/2016. Hækken bestod mest af ukrudt/berberis og andre
selvsåede vækster, og var mildest talt ikke køn at se på. Der blev
efterfølgende plantet en ny bøgehæk langs hele Ericavej, samt ved de 2
indkørsler. Dette vil på sigt forskønne udenoms-arealerne, når hækken vokser til. Der blev ved samme lejlighed monteret et ”dyrehegn” midt i hækken. Det skal hindre, at nogen tager en genvej igennem den nye hæk – og ødelægger dens vækst, mens den gror op. Når hækken er groet til, vil
man ikke kunne se hegnet.


Borde og bænke
I sommeren 2016 blev samtlige borde og bænke højtryksrenset og
derefter behandlet med træbeskyttelse. Visse af bænkene trænger til nye
brædder – de vil løbende blive vedligeholdt.

Bygningsrenovering/-vedligeholdelse
Samtlige bygninger er blevet visuelt gennemgået udvendigt af vores
murer i sommeren 2017, med henblik på udbedring af revner/fuger,
revnede udvendige trapper m.m.
Bestyrelsen har iværksat en plan for arbejdet, som udføres løbende.
Kældertrappen ved nr. 35 er blevet renoveret i efteråret 2016, og revner
er udbedret flere steder på murværket. Efter vinteren 2016/-17 er
arbejdet fortsat – det inkluderer gennemgang af tag-udhæng og
montering af ”fuglenet” langs tagrender. Dette kræver liftarbejde, og at
jorden kan ”bære” arbejdskørsel med tungere materiel.

Faldstammer
95% af alle faldstammer i kældrene er skiftet i løbet af 2014/2015. Og vi
fortsætter dette arbejde iht. løbende undersøgelser.